Rozvoj vodních toků a péče o ně v chráněných územích českosaského pomezí

Kurz / seminář
Nezávislé na počasí
Termíny konání: 

Popis akce: 

Bez vody by nebyl život, bez tekoucích vod by nevznikla svérázná a rozmanitá krajina na českosaském pomezí, rozmanité a pestré by nebylo ani její druhové bohatství rostlin a živočichů. Voda jako základní podmínka existence všeho bytí, z lidského hlediska však mnohdy i nespoutaný živel, který někdy bytí dokáže měnit i v nebytí. Příroda se svou mnohdy nesnadně předvídatelnou dynamikou přirozených procesů na straně jedné, provádění péče o vodní toky a opatření k ochraně obyvatel na straně druhé – i tak lze charakterizovat události posledních několika měsíců nebo let v okolí dolního Labe a jeho přítoků.

Zástupci několika oblastí s různými úkoly a příslušnostmi nastíní z hlediska jejich zásad a aktivit problematiku současného vývoje vodních toků a péče o ně na českosaském pomezí.

Dovolujeme si Vás na seminář co nejsrdečněji pozvat a věříme, že se zapojíte i do diskusí, které budou následovat po každém příspěvku.

Účast na semináři je bezplatná. Akce je spolufinancována v rámci projektu EU „TREND“ z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

S pozvánkou obdržíte i program semináře. Uvítáme, předáte-li všechny informace o semináři i případným dalším zájemcům.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat o nahlášení vaší případné účasti.

Program

9:30 Přivítání, úvod
Význam tekoucích vod pro Českosaské Švýcarsko

9:40 Jürgen Phoenix, Správa Národního parku Saské Švýcarsko
Mgr. Jan Dušek, DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Zásadní koncepty ochrany přírody pro vývoj vodních toků v chráněných územích Českosaského Švýcarska na příkladu Křinice a Kamenice, (Nařízení o Regionu národního parku, FFH, „plán vod“, Rámcová směrnice ES pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky)
Právní podklady pro péči o vodní toky

10:20 Harald Jendrike, Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Dr. Havelková
Vztah vodního práva a práva ochrany přírody

11:00 Krátká přestávka
Praktická realizace úkolů

11:05 NN, Saská zemská správa přehrad
Ing. Pavel Eger, Povodí Ohře
Zásady péče o vodní toky, protipovodňová opatření v CHÚ Českosaského Švýcarska, (nad)regionální význam zdejších vodní toků

12:00 polední přestávka, možnost oběda

13:00 Ines Thume, Spolek péče o krajinu Saského Švýcarska a Východního Krušnohoří
Upozornění veřejnosti na význam a nutnost ochrany malých vodních toků
Ing. Tomáš Kava, Český rybářský svaz
Vliv stavebních zásahů prováděných na vodních tocích na původní druhy ryb pstruhových (lososových) vod - příklady z regionu

14:00 Ing. Tomáš Stuchlík, Agentura ochrany přírody a krajiny
Best-Practise příklad - přírodu respektujícího protipovodňového opatření/renaturace
Revitalizace Černé louky v Krušných horách, Rybí přechod v Píšťanech

14:30 Dr. Gert Füllner, Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii
Ing. Tomáš Kava, Český rybářský svaz
Dopady povodně ze srpna 2010 na rybí faunu Křinice a Kamenice

15:15 Závěrečná diskuse

15:30 – 15:45 Konec semináře

Místo: 

Vstupné: 

Vstup zdarma / Eintritt frei

Příloha: 

Kategorie akce: 

Kurz / seminář

Charakteristika: 

Nezávislé na počasí
Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.